Przedsiębiorca

Sklep Internetowy makalulu.pl (zwany dalej „Sklepem Internetowym”), prowadzony jest przez jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą  SLEEPWELL Ewa Gałczyńska Osińska  (zwaną dalej również  „Sprzedawcą” lub „Sleepwell” ) z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej   NIP: 7181937730, Regon: 366021458. Domena makalulu.pl zwana jest również dalej „Stroną Internetową”.

A. Funkcjonowanie sklepu

 1. SLEEPWELL prowadzi sprzedaż towarów poprzez Sklep Internetowy makalulu.pl za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Do korzystania ze sklepu internetowego konieczne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową oraz konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. SLEEPWELL w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.

B. Ceny 

 1. Wszystkie ceny podawane na Stronie Internetowej są w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

C. Zakładanie konta i składanie zamówień

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Zamówienie może również zostać złożone bez zakładania konta Klienta.
 2. W celu założenia konta Klienta, należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki oraz hasło i zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz politykę cookies.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez Sklep Internetowy za pośrednictwem sieci Internet.
 4. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia.

D. Zawarcie umowy

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Do zawarcia umowy pomiędzy Sleepwell a Klientem dochodzi w momencie wysłania przez Sleepwell wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta, zawierający informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.  Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu złożonym przez klienta i potwierdzonym przez Sleepwell.
 3. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

E. Czas realizacji i wysyłka zamówień

 1. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia, następuję w następujących terminach:
 • w przypadku płatności „za pobraniem” – 1-3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia,
 • w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 1-3 dni robocze od dnia zaksięgowania wartości zamówienia na koncie bankowym Spółki.
 1. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Klienta. Przewidywany czas dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 1-3 dni robocze. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia i przewidywany czas dostawy.
 2. Jako dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 3. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. W przypadku braku towarów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z winy firmy kurierskiej.

F. Formy płatności

Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

 • płatność przy odbiorze: gotówką, należność pobiera kurier,
 • płatność z góry: bezpośrednim przelewem bankowym na konto sklepu (11 1140 2004 0000 3502 7662 1222 mBank),
 • płatność z góry: za pośrednictwem integratora płatności elektronicznych: DotPay lub za pośrednictwem systemu PayPal.

G. Pliki cookies

 1. Makalulu.pl w celu ułatwienia optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego wykorzystuje piliki cookies, czyli pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika sklepu. Pliki cookies pozwalają na lepsze dostosowanie sklepu do wymagań użytkowników i wykorzystywane są do tworzenia statystyk i analiz. Pliki cookies nigdy nie są wykorzystywane w celu gromadzenia jakichkolwiek danych osobowych użytkowników. Poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej możliwe jest zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego lub wyłączenie z niektórych jego funkcji.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego i niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej w celu zablokowania zapisywania plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

 H. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych, podanych przez Klientów jest Sleepwell Ewa Gałczyńska Osińska z siedzibą w Warszawie  przy ulicy Przasnyskiej 7/30  01-756.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania umowy i realizacji zamówienia. Klientowi w każdym momencie przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Spółka zastrzega jednak, że bez podania danych osobowych nie jest możliwa realizacja zamówienia
 3. Dane osobowe Klienta nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych i marketingowych, w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail newsletter.

I. Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Sprzedawcy podlegają zwrotowi. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. Odstąpienie przez Klienta od umowy wymaga złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przykładowe oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość można pobrać tu POBIERZ
 3. Klient nie ma obowiązku korzystania z przykładowego wzoru odstąpienia.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwracanego zamówienia w przeciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy).
 6. Należność za zwracany towar zostanie zwrócona Klientowi na numer rachunku bankowego wskazanego przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Należność zostanie zwrócona niezwłocznie, po otrzymaniu przez Sprzedawcę przedmiotu zwracanego zamówienia.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres: Sleepwell Przasnyska 7/30, 01-756 Warszawa.
 8. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Zwrot towaru zakupionego w ramach jakiejkolwiek akcji promocyjnej oznacza rezygnację Klienta z udziału w tej akcji promocyjnej, w tym w szczególności, utratę prawa do nabycia towaru na warunkach i w cenach promocyjnych.

J. Rękojmia

 1. Sleepwell dokłada wszelkich starań, aby towary sprzedawane w Sklepie Internetowym były wolne od wszelkich wad. Gdyby jednak zakupiony towar posiadał wady fizyczne lub prawne (zgodnie z definicjami kodeksu cywilnego) bądź był niezgodny z umową, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem i Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
 3. Sleepwell odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu, na adres Sleepwell, Przasnyska 7/30, 01-756 Warszawa, dołączając opis reklamacji. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego towaru, ustosunkuje się do reklamacji i zawiadomi Klienta o dalszym postępowaniu. Formularz reklamacji do pobrania POBIERZ
 5. Gdy reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie – reklamowany towar niezwłocznie zostanie wymieniony na wolny od wad albo wada zostanie usunięta. Klient uprawiony jest również do złożenia oświadczenia o żądaniu obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy wymiana towaru, usuniecie jego wady lub obniżenie ceny będzie niemożliwe. Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi całą należność za reklamowany towar.

  K. Pozostałe informacje

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Sleepwell zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Każda zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 14 dni, od momentu udostepnienia na Stronie Internetowej nowego brzmienia regulaminu.
 3. Wszelkie spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a Spółką, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.